Podstawowe informacje o AMMF

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw z całej Polski, które spełniają poniższe wymagania:

- działają na rynku nie dłużej niż 3 lata

- mają siedzibę na terenie RP- w poprzednich 3 latach nie uzyskały pomocy de minimis w kwocie, która  wyklucza bezpłatne świadczenie usług audytu.

Zakres AMMF?

1. Przeprowadzenie Audytu Marketingowego Młodej Firmy AMMF przeprowadzony jest w formie badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu skoncentrowanego na podejmowanych w firmie działaniach marketingowych. Audyt dotyczyć będzie przede wszystkim oceny działań marketingowych zgodnie z koncepcją 4P(produkt, cena, dystrybucja, promocja) lub 7P (produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie, proces, świadectwo materialne) oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług.
2. Przygotowanie Raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy. Raport z AMMF zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań pro-rozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy.
3. Odbiór Raportu przez Przedsiębiorcę.
4. Przekazanie Przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Ile to kosztuje?

Absolutnie NIC. W okresie realizacji Projektu tj. od 01.03.2011 r. do 30.06.2013 r. 120 przedsiębiorców ma możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi Audytu Marketingowego Młodej Firmy. Firmy, które skorzystają z AMMF otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Cennik wysokości udzielonej pomocy de minimis