Ogłoszenie o naborze eksperta do wykonania usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym Audytu Marketingowego Młodej Firmy - Gliwice

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na świadczenie usług eksperckich w ramach realizacji projektu pt. „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji.

Pliki