Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjno - informacyjnych

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorstw S.A., zaprasza do składania ofert na wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji.

Pliki