Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony na „WYKONANIE USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROJEKTU AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY - NOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONĄ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielecki Park Technologiczny, ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług doradczych w ramach projektu Audyt Marketingowy Młodej firmy- nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Konsorcjum:
ACCREO Taxand sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 5 A
00-132 Warszawa
oraz
Kantor Doradcy w Zarządzaniu sp. z o.o.
ul. Bednarska 7
00-130 Warszawa

z ceną 153.873,00 zł brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Pliki