Zapytanie ofertowe - Audyt na zakończenie projektu.

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., w związku z realizacją projektu pt. „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” finansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” osi priorytetowej 5 „Dyfuzja innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie audytu na zakończenie realizacji ww. projektu.

Pliki