Zapytanie ofertowe - ogłoszenie/reklama w radio - GAPP (XIII)

W związku z realizacją projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do Państwa z prośbą
o podanie ceny przygotowania i emisji ogłoszenia/reklamy trwającej około 1 minuty wraz z przeniesiem praw autorskich na Zamawiającego.

Pliki