Zapytanie ofertowe - ogłoszenie/reklama w prasie - GAPP (IV)

W związku z realizacją projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie ceny ogłoszenia/reklamy w prasie ogólnopolskiej na stronach biznesowych.

Pliki