Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk podręcznika świadczenia nowej usługi proinnowacyjnej - Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) - nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne, skład i wydruk podręcznika świadczenia nowej usługi doradczej w ramach projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji.

Pliki