"Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku".

Autor: Peter Drucker

Patronat medialny:

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

Szanowni Państwo, wraz z końcem czerwca zakończyliśmy realizację rzeczową projektu tym samym Audyt Marketingowy Młodej Firmy stał się nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu, którą obecnie świadczy konsorcjum projektowe.


AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY WSPARCIEM 3D

Miło nam poinformować, że od 1 marca 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, której celem jest wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez wprowadzenie nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – dedykowanej przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności. Audyt Marketingowy Młodej Firmy wpłynie na wzrost świadomości młodych przedsiębiorców w zakresie potrzeby wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, co może przełożyć się na wzrost ich konkurencyjności.

DIAGNOZA – DEFINICJA – DZIAŁANIE

Audyt dotyczyć będzie przede wszystkim oceny działań marketingowych oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług. Raport z AMMF zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy. W okresie realizacji projektu tj. od 01.03.2011 r. do 30.06.2013 r. usługa będzie świadczona bezpłatnie dla 120 firm, które otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.